Indsatsen i arbejdsgrupperne og i styregruppen

 

Siden de første arbejdspakker bliver formuleret og uddelt til de tre arbejdsgrupper har disse fungeret som delprojekter med hver deres vision og succeskriterier. De tre grupper har hentet inspiration fra en række kommuner og andre aktører både inden for det offentlige og det private samt har indgået diverse former for samarbejde med flere af disse -

Arbejdsgruppe 2 er i foråret 2010 på to studieture til hhv. København og Hamborg (sammen med de øvrige arbejdsgrupper og styregruppen). I København besøges bl.a. plejehjemmet Sølund, Rigshospitalets sansehave, og der deltages i et seminar afholdt af Vega-Netværket: "Mere liv i de gamles hverdag".

Gruppen høster vigtige erfaringer ang. det gode,
aktive, ældreliv på plejehjem, og kan tage disse erfaringer med videre i planlægningen af bl.a. udearealer til Fremtidens Plejehjem. I Hamborg besøges tre plejehjem, og arbejdsgruppen bliver inspireret af den måde hvorpå de ældre serviceres samt har mulighed for at aktivere sig både fysisk og mentalt; især wellness og restaurantområdet gør indtryk.

I foråret 2010 deltager arbejdsgruppe 1 på "REHAB-Messen", der afholdes i Bella Centeret København. Arbejdsgruppen præsenterer Fremtidens Plejehjem på en velbesøgt stand, og knytter den første kontakt til en række firmaer og virksomheder, der er relevante bl.a. i forbindelse  med gruppens arbejde vedr. indretning af toilet- og baderum. Især den svingbare vask samt intelligente toiletter med hæve-sænke-system tiltrækker sig gruppens interesse; disse sanitære installationer bliver således i løbet af foråret indsat på plejehjemmet Elmely med henblik på afprøvning, og senere anbefalet af gruppen til installering på Fremtidens Plejehjem.

I foråret 2010 holder arbejdsgruppe 1 endvidere en række møder med Aalborg Renovationsvæsen. Formålet med disse møder er, at kunne levere en anbefaling til affaldshåndtering på Fremtidens Plejehjem. Efter afholdelse af møderne samt studier af erfaringer som man har gjort sig på plejehjem i Sverige, bliver resultatet, at arbejdsgruppen kan anbefale et centralt og stationært affaldshåndteringssystem, hvor luft gør alt det tunge arbejde.

Arbejdsgruppe 2 er i vinteren 2010 på studietur til Snoezelhuset ved Skanderborg. Snoezelhuset er et sansehus i tilknytning til Sølund, der er et hjem for personer med vidtgående fysiske og psykiske handicaps; arbejdsgruppen konkluderer, at flere af idéerne fra Snoezelhuset kan overføres/bearbejdes til indretningen af Fremtidens Plejehjem, bl.a. særlige multimedieskærme kaldet "Trivselsskærme".

Via networking får arbejdsgruppe 2 kontakt til Region Nordjyllands Institut for Syn og Hørelse i foråret 2011. Gruppen besøger instituttet og får inspirerende inputs, der handler om hvad der skal tages hensyn til, når målgruppen ofte har syns- og hørenedsættelse. Disse erfaringer fra mødet kan gruppen videregive til arkitekter og ingeniører i projektet.

Henover foråret 2011 søger arbejdsgruppe 2 endvidere om midler sammen med andre kommuner og private samarbejdspartnere til at igangsætte en række projekter -

I samarbejde med Gentofte Kommune, Kuben Management, InVio, der udgår fra AAU og Teknologisk Institut, igangsættes trivselsskærmsprojektet; trivselsskærmene skal styke beboernes adgang til oplevelser, information, og kontakt til familie, venner, og ansatte på plejehjemmet. Arbejdsgruppe 2 indgår også i IABIS-projektet, et projekt hvor fokus er på, at det skal blive lettere for den ældre at bevæge sig rundt uden behov for konstant opsyn af plejeboligen. Løsningen baserer sig på en kombination af trådløse låse- og adgangssystemer og informationsservices. Endelig, søger Ældre- og Handicapforvaltningen i samarbejde med Kolding Kommune ABT Fonden om støtte til installation af sensorgulv på Fremtidens Plejehjem (og i 90 plejehjemsboliger i Kolding Kommune); sensorgulvet er et intelligent system, som installeres under konventionelle gulvbelægninger. Systemet kan eks. registrere fald, og via software sende besked herom til en mobiltelefon - med øget tryghed hos den ældre til følge.

Arbejdsgruppe 3 er den officielle projektgruppe; når Aalborg Kommune bygger nye plejehjem m.v. nedsættes således en projektgruppe med medarbejder-, bruger-, og ledelelsesrepræsentanter samt arkitekter, ingeniører og øvrige teknikere. Arbejdsgruppe 3`s særlige ansvarsområde i forbindelse med Fremtidens Plejehjem er, at sikre en koordinering af de øvrige arbejdsgruppers bygningsafhængige anbefalinger, ønsker, og krav; eks., at de rette installationer vil være at finde, hvor den nye teknologi skal anvendes.

Arbejdsgruppe 3 er ligeledes ansvarlig for indretnignen af restaurant, og i foråret 2011 nedsættes en underarbejdsgruppe bestående af fagfolk fra bl.a. Food College Aalborg og Aalborg Kommunes storkøkken. Der afholdes en række møder med fagfolk fra restauranter, som giver værdifulde råd i forbindelse med drift af restauranten. Sideløbende hermed arbejder en anden underarbejdsgruppe med, at undersøge under hvilke ejerformer det rent konkret er muligt at drive restauranten.

Efter licitationen overgår projektgruppe 3 til byggeprojektgruppe og skal fungere som sådan indtil byggeriet er færdiggjort ultimo 2013.

I foråret 2011 deltager styregruppen i arbejdet omkring den store nationale konfenrence "Fremtidens Plejehjem" i Aalborg Kongres & Kultur Center. Formålet med konferencen er, at synliggøre og diskutere løsninger og produkter til Fremtidens Plejehjem, og hen ved 400 deltagere møder op fra bl.a. kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, faglige organisationer, og forskellige interesseorganisationer. Konferencen byder på oplæg, debatsessioner, samt fire workshops, og muliggør, at ny relevant viden kan tilgå projektet samt nye kontakter kan knyttes til potentielle samarbejdspartnere i forbindelse med de næste faser af projektet. Billeder fra konferencen kan ses her

 

Oversigt over medlemmerne af styregruppen samt arbejdsgrupperne