Konferencen Fremtidens Plejehjem - Fremtidens Medarbejder

Aalborg Kongres- og Kulturcenter 6. maj 2014

Kravene til medarbejdernes kompetencer indenfor ældreområdet er stigende og ændres løbende. Nye generationer af beboere flytter ind på plejehjemmene, med nye forventninger, vaner og krav ligesom samfundets syn på pleje og omsorg til stadighed forandres.

Fremtidens Plejehjem i Aalborg Kommune handler om, hvordan man bedst muligt indretter et plejehjem, både hvad angår fælles opholdsarealer, aktivitetsrum og den ældres egen bolig. Med andre ord handler det om at skabe et miljø hvor der er livskvalitet for beboerne, hvor velfærdsteknologien udnyttes optimalt, og ikke mindst handler det om de mennesker der skal få det hele til at fungere – nemlig medarbejderne og deres organisering.

Derfor indbød Aalborg Kommune, Fremtidens Plejehjem, SOSU Nord og UCN i fællesskab til konferencen ”Fremtidens Plejehjem – Fremtidens Medarbejder” tirsdag d. 6. maj i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Konference1

Mere end 250 personer fra hele Danmark kom således for at høre nærmere om Fremtidens Plejehjem i Aalborg Kommune og samtidigt få indsigt i den seneste viden på ældreområdet bl.a. præsenteret af forskere, professionelle som uddanner til praksis, og repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer.

Konferencen var inddelt i to hovedtemaer – ”Fremtidens Plejehjem: visioner, erfaringer og fremtidens medarbejder” og ”Fremtidens ældrepleje i centrum, samfundets syn, krav og forventninger” og konferencens hovedtemaer blev belyst af følgende indlægsholdere:

-          Rådmand Thomas Krarup (V), Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

-          Udviklingschef Lars Nøhr, Fremtidens Plejehjem, Aalborg Kommune

-          Kristian Cronwald, Ældre- og Sundhedschef, Aalborg Kommune

-          Direktør Anja Jørgensen, SOSU Nord

-          Finn Nielsen, Ledelses- og Organisationskonsulent, UCN

-          Johannes Andersen, Lektor, Institut for Statskundskab, AAU

-          Karen Stæhr, Sektorformand, FOA

-          Tine Rostgaard, Professor, Institut for Statskundskab, AAU

-          Bjarne Hastrup, Administrerende Direktør, Ældresagen

Til trods for indlægsholdernes meget forskellige perspektiver og faglige baggrunde var de alle enige om én ting: kompleksiteten i opgaveløsningen for medarbejderne inden for ældreområdet har været stadigt stigende i de senere år og vil vedblive med at være stigende også fremover.

Rådmand Thomas Krarup betonede bl.a. at ”Fremtidens Medarbejder” vil få en langt større rolle som koordinator end vi kender til i dag. Det handler herunder om et øget fokus på borgerens samlede oplevelse og dermed et øget fokus på kerneopgaven - og dermed også et fokus på behov der ligger uden for eget arbejdsområde.

Thomas Krarup

Rådmand Thomas Krarup

Thomas Krarup kom også ind på vigtigheden af begrebet forventningsafstemning mellem borger og medarbejdere. Et første afgørende skridt er således at der løbende afstemmes forventninger mellem borgerne, de pårørende og medarbejderne, herunder også medarbejdernes forventninger til sig selv og hinanden.

Ældre- og Sundhedschef Kristian Cronwald fortalte om hvorledes medarbejderne inden for ældreområdet befinder sig i organisatoriske sammenhænge, hvor de – måske mere end nogen sinde - til stadighed skal handle og medvirke til at udvikle og implementere.

Kristian Cronwald

Ældre-og Sundhedschef Kristian Cronwald

Og medarbejderen står derfor også overfor en højere grad af tværfaglighed i den daglige opgaveløsning. Sammenhængende hermed øges nødvendigheden for at medarbejderne har fælles mål, fælles sprog såvel som tydelige faglige identiteter.

Dette fordrer særlige ledelsesmæssige perspektiver med fokus på funktionsopdeling, også på højere organisatoriske planer. Og derfor har Aalborg Kommune netop foretaget en større organisatorisk forandring inden for ældreområdet i 2014.

Endvidere, betonede Kristian Cronwald, hvorledes medarbejdernes evne til kommunikation, lyst til innovation såvel som blik for ”sam-skabelse” med en bred vifte af aktører omkring den enkelte borger i fremtiden vil blive endnu vigtigere.  

Anja Jørgensen Direktør for SOSU Nord så også nye roller for ”Fremtidens Medarbejder”. Udgangspunktet var borgerens ”Livskvalitet” og ”Det gode liv som mål, hvor løsninger skal findes i hverdagen”.

Anja Jørgensen

Anja Jørgensen, Direktør SOSU Nord

Og således pegede Anja Jørgensen bl.a. på hvorledes ”Fremtidens Medarbejder” kan indtage rollen som hhv. ”opdager” af borgerens ellers skjulte ressourcer, ”med-bygger”, hvor medarbejderen skaber velfærd sammen med borgeren, og endelig som ”oversætter”, det vil eksempelvis sige som den, der forbinder en forvaltnings vision med borgerens dagligdag.

Når medarbejderne indtager disse roller vil det kunne medvirke til en øget grad af meningsfuldhed og værdighed for borgeren var én af Anja Jørgensens vigtige pointer.    

Lektor Johannes Andersen fra AAU pegede på velfærdsstatens forandring og hvorledes medarbejderne indenfor ældreområdet ikke kun står over for den traditionelle borger, men også nye typer borgere har set dagens lys: dels, borgere der kan forstås som forbrugere som vælger ydelser inden for et system og dels borgere der er innovative og medskabende af egen velfærd.  

Johannes Andersen

Lektor Johannes Andersen AAU

Johannes Andersens råd var at den "følsomme faglighed slippes fri". Og her står bl.a. medarbejderens indsigt i kombinationen mellem teknologi og omsorg centralt. Fordi en snild teknonologi kan medvirke til at "mægtiggøre" borgeren på ny, der således får kunnen og fornyet selvtillid.

Endelig gav Udviklingschef Lars Nøhr et konkret bud på ”Fremtidens Medarbejder”. Rammen var Fremtidens Plejehjem i Nørresundby og Lars Nøhr kunne fortælle om hvorledes opførelsen af plejehjemmet, dets daglige drift samt stadige udvikling hænger nært sammen med et særligt koncept.

Lars Nøhr Konference

Udviklingschef Lars Nøhr, Fremtidens Plejehjem

Konceptet handler om at husets arkitektur, dets indretning, organiseringen af medarbejderne og deres arbejdsmåder såvel som udnyt­telse af velfærdsteknologi - tilsammen - skal understøtte beboernes sansestimulering, motivation til bevægelse, og sociale inklusion.

Lars Nøhr betonede også vigtigheden af medarbejderne altid i dagligdagen arbejder ud fra nogle klare og tydelige modeller - modeller der netop også kan medvirke til styrkelsen af det tværfaglige samarbejde, som er helt nødvendigt i forhold til den øgede kompleksitet i plejeopgaverne.    

Konferencedagen bød således på en lang række interessante indlæg angående "Fremtidens Plejehjem - Fremtidens Medarbejder". Og tilsammen synes indlægene at bekræfte, at spørgsmålene vdr. "Fremtidens Medarbejder" netop fortjener, at mange forskellige perspektiver bliver inddraget og hørt.